Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình đầu tư định cư ở Malta (phần 2)

Những câu hỏi thường gặp này đã được tập hợp thông qua các cuộc gọi cụ thể đã được gọi đến Cơ quan nhận diện Malta. Trong trường hợp có quan điểm trái ngược giữa những câu hỏi này và với luật pháp thích hợp, dựa theo LN288 năm 2015.

Những câu trả lời được đưa ra trong phiên bản mới nhất của tài liệu này chiếm ưu thế so với những câu trả lời trong các phiên bản trước. Phiên bản mới nhất được tìm thấy trên trang web MRVP.

1. Điều kiện và lệ phí

Câu 1.1: Ai đủ điều kiện để áp dụng?

Theo quy định, công dân EU không đủ điều kiện để áp dụng. Tất cả các công dân khác đều đủ điều kiện, ngoại trừ công dân từ Afghanistan và Bắc Triều Tiên. Trong tương lai, các đơn xin từ các quốc gia khác cũng có thể được loại trừ theo chính sách của Chính phủ.

Câu 1.2: Cha mẹ hoặc ông bà của đương đơn có thể nộp đơn xin làm người phụ thuộc không?

Có. Cha mẹ hoặc ông bà của đương đơn hoặc của vợ/chồng đương đơn, phải chứng minh được rằng họ không hoạt động kinh tế và chủ yếu phụ thuộc vào đương đơn, đủ điều kiện là người phụ thuộc. Nếu ông bà đang được áp dụng với tư cách là người phụ thuộc, cung cấp bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa ông bà và đương đơn/vợ/chồng đương đơn (ví dụ như “gia phả” thông qua giấy khai sinh của đương đơn/vợ/chồng đương đơn, giấy khai sinh của cha mẹ và ông bà).

Câu 1.3: Người thân có thể đủ điều kiện là người phụ thuộc không?

Không. Hiện tại, Chương trình Cư trú và trú và thị thực Malta chỉ dành cho đương đơn và những người phụ thuộc trong gia đình của họ.

Câu 1.4: Có phải trả thêm phí khi làm đơn xin cho cả gia đình không?

Không. Phí € 30.000 bao gồm toàn bộ gia đình. Tuy nhiên, phí xử lý thẻ cư trú được áp dụng khi thẻ cư trú được cấp hoặc gia hạn. Lệ phí là € 27,50 mỗi người trong vòng 1 năm. Vì thế thẻ có giá trị trong 5 năm có phí là € 137,50.

2. Điều kiện về đầu tư

Câu 2.1:  Hình thức đầu tư nào được chấp nhận? LN288 đề cập đến khoản đầu tư € 250.000 vào trái phiếu và cổ phiếu Chính phủ.

Hiện tại, điều kiện đầu tư bao gồm € 250.000 (Giá trị thị trường) vào Cổ phiếu Chính phủ. Cổ phiếu / trái phiếu có thể được mua từ một nhà môi giới chứng khoán phù hợp. Cơ quan nhận diện Malta sẽ cần một biên nhận hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng mua bán.

Câu 2.2: Đương đơn có thể mở một tài khoản ở Malta không?

Đương đơn có thể mở một tài khoản ở Malta.

Câu 2.3: Tiền lãi mà Người thụ hưởng nhận được từ khoản Đầu tư trên là bao nhiêu? Lãi sẽ được trả trong khoảng thời gian nào?

Điều này không thuộc phạm vi của Cơ quan Nhận diện Malta. Vấn đề này phải được thảo luận với một nhà môi giới chứng khoán và/hoặc tổ chức ngân hàng đủ điều kiện.

Câu 2.4: Thủ tục Đầu tư là gì?

Điều này phải được giải quyết với một nhà môi giới chứng khoán và/hoặc tổ chức ngân hàng đủ điều kiện. Cơ quan nhận diện Malta sẽ cần một giấy chứng nhận xác nhận đầu tư này.

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta

Câu 2.5: Sau 5 năm đầu tiên, đương đơn có thể bán trái phiếu trong khoản đầu tư trên mà vẫn có quyền cư trú ở Malta không? Có, đương đơn có thể bán khoản đầu tư đủ điều kiện sau 5 năm và vẫn giữ quyền cư trú của người Malta với điều kiện các yêu cầu khác được quy định trong LN 288 năm 2015 vẫn được đáp ứng.

Câu 2.6: Người thụ hưởng có được yêu cầu giữ lại một danh mục đầu tư, sau khi đã thỏa mãn nghĩa vụ giữ khoản này trong năm năm, để thẻ cư trú được cấp lại không?

Không. Người thụ hưởng có thể bán danh mục đầu tư đủ điều kiện.

Câu 2.7: Đương đơn có thể vay để mua các khoản đầu tư không?

Việc này theo quyết định của Ngân hàng.

Câu 2.8: Các quỹ đầu tư độc quyền vào Trái phiếu Chính phủ Malta có được chấp nhận như một hình thức đầu tư đủ điều kiện không?

Có.

3. Điều kiện về tài sản

Câu 3.1: Đương đơn có cần sở hữu/thuê tài sản ở giai đoạn nộp đơn không?

Không nhất thiết. Đương đơn phải sở hữu/thuê tài sản sau khi nhận được Thư chấp thuận. Tuy nhiên, một tài sản đã được thuê/mua trước khi nộp đơn và đáp ứng các quy tắc được tìm thấy trong LN288 năm 2015 về Tài sản Đủ điều kiện, vẫn có thể được chấp nhận.

Câu 3.2: Người thụ hưởng có thể bán hoặc ngừng thuê tài sản đủ điều kiện đã được khai báo trong năm năm đầu tiên và thay thế nó bằng một tài sản đủ điều kiện khác không?

Có, trong năm năm đầu tiên, Người thụ hưởng có thể bán tài sản đủ điều kiện và mua/thuê một tài sản mới miễn là Người thụ hưởng liên tục đáp ứng các điều kiện về tài sản. Người thụ hưởng sẽ phải thông báo cho Luật sư đại diện, người sẽ thông báo cho Cơ quan nhận diện Malta (IMA). Một bản sao có chứng thực của hợp đồng mua/thuê của tài sản đủ điều kiện mới phải được nộp cho IMA làm bằng chứng.

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta-3

Câu 3.3: Người thụ hưởng có phải cam kết không bán tài sản trong năm năm đầu tiên nếu quyết định mua một tài sản không? Làm thế nào điều này sẽ được theo dõi trong thực tế?

Không. Người thụ hưởng không cần cam kết không bán tài sản đủ điều kiện. Tài sản này có thể bán miễn là nó được thay thế bằng một tài sản đủ điều kiện khác. Việc giám sát diễn ra hàng năm trong 5 năm đầu tiên thông qua việc nộp mẫu MRVP5 – Mẫu tuân thủ chính thức, được ký bởi Người thụ hưởng và Luật sư đại diện và được Luật sư đại diện nộp cho Cơ quan nhận diện Malta. Sau 5 năm đầu tiên, việc giám sát sẽ diễn ra 5 năm một lần.

Câu 3.4: Việc mua một số phòng trong một khách sạn và sở hữu chúng trong thời gian 5 năm mà không ai có quyền vào các phòng trong thời gian đó, có được xem là đủ điều kiện không?

Không, những tài sản này không được chấp nhận là Tài sản Đủ điều kiện. Đương đơn phải thuê hoặc mua một tài sản dân cư.

Câu 3.5: Một khách hàng giải thích rằng anh ta vừa mua một bất động sản ở miền Nam Malta với giá khoảng € 190.000 và sẽ chi tối thiểu € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) cho nó – do đó tổng chi phí cho anh ta sẽ vượt quá € 270.000, mức cần thiết cho một tài sản ở miền Nam. Điều này có được xem là thỏa mãn đầu tư bất động sản của Chương trình Cư trú và Thị thực Malta không?

Nếu việc mua bất động sản đã xảy ra sau khi LN288 năm 2015 có hiệu lực, yếu tố quyết định là giá trị của tài sản được khai báo trên hợp đồng mua bán. Do đó, tài sản nói trên không thỏa mãn các tiêu chí Đầu tư đủ điều kiện.Mặt khác, nếu tài sản được mua trước cho đến ngày có hiệu lực của LN288 năm 2015, thì những điều sau đây chiếm ưu thế:“Với điều kiện bất động sản được mua trước ngày các quy định này có hiệu lực để xem xét bất động sản nào ít hơn số tiền được nêu trong đoạn (a) hoặc (b) ở trên sẽ được coi là “tài sản thuộc sở hữu đủ điều kiện” trong trường hợp giá trị của bất động sản đó, như được khai báo vào ngày nộp đơn của đương đơn, không thấp hơn số tiền được nêu trong đoạn (a) hoặc (b) ở trên như được hỗ trợ bởi một kiến ​​trúc sư định giá độc lập bao gồm cả kế hoạch của kiến ​​trúc sư được giao cho Cơ quan nhận diện Malta khi nộp đơn: Cung cấp thêm rằng Cơ quan nhận diện Malta hoặc bất kỳ nhân viên nào được ủy quyền bằng văn bản, kiến ​​trúc sư hoặc nhà khảo sát sẽ có quyền truy cập đầy đủ và miễn phí vào tài sản thuộc sở hữu đủ điều kiện trong phạm vi quyền truy cập đó có thể hỗ trợ anh ta xác định giá trị tài sản nói trên;”. Do đó, các khoản đầu tư phải được đáp ứng vào ngày nộp đơn và trước khi Thư chấp thuận được ban hành.

Câu 3.6: Giấy phép mua lại bất động sản (để mua hoặc thuê) tài sản đủ điều kiện sẽ được yêu cầu cho một công dân không thuộc khối EU đang nộp đơn theo Chương trình này nếu tài sản đó không nằm trong một khu vực được chỉ định đặc biệt?

Có, việc mua lại giấy phép bất động sản (AIP) vẫn được yêu cầu.

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta-4

Câu 3.7: Các yêu cầu tài sản tối thiểu sẽ không còn được áp dụng, sau khi một tài sản đủ điều kiện đã được giữ trong 5 năm đầu tiên?

Người thụ hưởng không có nghĩa vụ giữ quyền sở hữu Tài sản đủ điều kiện được quy định trong thông báo pháp lý tương ứng. Tuy nhiên, để giữ lại nơi cư trú, Người thụ hưởng phải cung cấp một địa chỉ cư trú phù hợp.

Câu 3.8: Đương đơn có thể thuê trước và mua một tài sản sau đó được không?

Có thể, miễn là các tiêu chí đủ điều kiện được thỏa mãn trong cả hai giai đoạn.

Câu 3.9: Đương đơn có thể vay để mua Tài sản Đủ điều kiện không?

Việc này theo quyết định của Ngân hàng.

Câu 3.10: Trong giai đoạn nộp đơn đương đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ mua hoặc thuê tài sản ở Malta cùng với nghĩa vụ đầu tư. Chỉ cần bản tuyên thệ là đủ hay cần một lời hứa về thỏa thuận bán/thuê?

Tuyên bố này là một phần của mẫu MRVP1, cần được ký trước Ủy viên Lời thề.

Câu 3.11: Việc tài sản được đồng sở hữu bởi đương đơn và vợ/chồng, con cái và đôi khi là ông bà của họ là điều khá bình thường. Điều này sẽ được chấp nhận như là bằng chứng của số vốn €  500.000?

Đồng sở hữu được chấp nhận tối đa và bao gồm cả vợ/chồng và con cái, miễn là vợ/chồng và con cái đều có tên trong đơn xin. Nếu, đương đơn tự mình nộp đơn, chỉ có giá trị cổ phần cá nhân của họ sẽ được chấp nhận là một phần vốn theo tuyên bố của mình.

4. Bằng chứng về tài sản

Câu 4.1: Nếu đương đơn đang sở hữu tài sản trị giá € 500.000 hoặc thu nhập hàng năm là € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) – thì số tiền này chỉ áp dụng cho đương đơn hay còn áp dụng cho những người phụ thuộc được liệt kê khác?

Số tiền chỉ áp dụng cho đương đơn.

Câu 4.2: Nếu đương đơn đang sở hữu tài sản lên tới € 500.000 hoặc thu nhập hàng năm là € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) – số tiền này có thay đổi nếu đơn xin bao gồm đương đơn và những người phụ thuộc khác không?

Không. Số tiền không thay đổi theo số người phụ thuộc trong đơn xin.

Câu 4.3: Đối với các yêu cầu giám sát, nếu giấy chứng nhận được cung cấp trên cơ sở tài sản sở hữu của anh ấy/cô ấy trị giá € 500,000, hoặc nếu đương đơn sở hữu thu nhập hàng năm € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta), yêu cầu giám sát này cũng áp dụng cho người phụ thuộc được liệt kê trong giấy chứng nhận? Và những tuyên bố này nên được trình bày dưới hình thức nào cho Cơ quan Nhận diện Malta?

Không, việc giám sát tài sản sẽ chỉ được thực hiện đối với đương đơn và không áp dụng cho người phụ thuộc. Các tuyên bố sẽ được thực hiện thông qua việc nộp mẫu Đơn tuân thủ chính thức MRVP5, được ký bởi Người thụ hưởng và Luật sư đại diện và được Luật sư đại diện nộp cho Cơ quan nhận diện Malta. Người thụ hưởng ký xác nhận rằng thông tin đã gửi là đúng, thực tế và chính xác. Luật sư đại diện chỉ ký cho mục đích hành chính. Sau 5 năm đầu tiên, việc giám sát sẽ diễn ra 5 năm một lần.

Câu 4.4: Yêu cầu vốn € 500.000 là khác biệt so với giá trị tài sản mua được ở Malta cùng với € 250.000 đầu tư vào cổ phiếu chính phủ?

Phải, đó là những yêu cầu khác nhau, đặc biệt. Khách hàng nên cung cấp:€ 250.000  đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ + Tài sản trị giá € 270.000 / € 320.000 hoặc tiền thuê € 10.000 / € 12.000 pa + Vốn € 500.000 và/hoặc € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) mỗi năm.

Câu 4.5: Liên quan đến € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) là bằng chứng thu nhập hàng năm; chỉ cần tuyên bố của người sử dụng lao động là đủ?

Có, miễn là có đủ thông tin về nhà tuyển dụng. Chỉ cần bằng chứng như phiếu lương hoặc hợp đồng lao động cho thấy mức lương hàng năm.

Câu 4.6: Các hướng dẫn đề cập đến Tuyên bố về Nguồn tài sản và Nguồn Quỹ. Cơ quan nhận diện Malta đang mong đợi điều gì trong vấn đề này?

Tuyên bố về Nguồn tài sản và Nguồn Quỹ đã được hợp nhất dưới dạng MRVP2. Ngoài ra, một báo cáo ngân hàng về tài khoản chính của đương đơn trong 3 tháng qua cũng được yêu cầu.

Câu 4.7: Không có nhiều người giữ tiền mặt trong tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài; họ có thể đầu tư vào tài sản, an ninh hoặc kinh doanh. Đương đơn có thể trình bày danh mục đầu tư bảo mật/đầu tư và/hoặc thẩm định tài sản và/hoặc tài khoản tài chính của công ty không?

Có, những tài liệu này được chấp nhận miễn là chúng được cấp từ một công ty có uy tín hoặc một quan chức. Các tài liệu này sẽ đi kèm với các mẫu MRVP cần thiết, bao gồm cả mẫu MRVP2 bao gồm tuyên bố về Nguồn tài sản và Nguồn Quỹ. Cơ quan nhận diện Malta quan tâm đến khả năng tài chính của từng cá nhân và đương đơn phải thuyết phục được Hội đồng quản trị rằng họ có đủ tiền để duy trì cho mình và người phụ thuộc. Điều quan trọng là bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra để duy trì tuyên bố của đương đơn.

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta-5

Câu 4.8: Ai cần cung cấp bằng chứng thu nhập: đương đơn hay người phụ thuộc?

Chỉ cần đương đơn cung cấp bằng chứng thu nhập (€ 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) hàng năm và / hoặc quyền sở hữu € 500.000 bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt).

Câu 4.9: Ở giai đoạn nào, đương đơn phải nộp một bản tuyên thệ tuyên bố rằng mình có thu nhập hàng năm phù hợp?

Tuyên bố này là một phần của phiên bản mới nhất của mẫu MRVP1, hiện được coi là bản tuyên thệ, và do đó được gửi như một phần của đơn xin.

Câu 4.10: Liên quan đến yêu cầu về vốn € 500.000, việc thẩm định (định giá) của kiến ​​trúc sư có thể được chấp nhận làm bằng chứng cho Cơ quan Nhận diện Malta để thiết lập tổng tài sản ròng của khách hàng nếu tài sản của họ chủ yếu là bất động sản (và không nhất thiết phải là tiền mặt hoặc tài sản lưu động khác)?

Có, việc thẩm định của kiến ​​trúc sư là có thể chấp nhận được và bất động sản có thể là một phần của yêu cầu về vốn của đương đơn.

Câu 4.11: Vợ/chồng của đương đơn có được coi là người phụ thuộc nếu họ có tài sản hoặc nguồn thu nhập không?

Mặc dù vợ/chồng của đương đơn được coi là một người phụ thuộc, nhưng không có gì ngăn cản họ sở hữu một số tài sản nhất định và các nguồn thu nhập.

5. Quá trình thẩm định

Câu 5.1: Đối với bằng chứng và các quy trình thẩm định “Tìm hiểu thông tin về khách hàng”, bằng chứng cần phải ở hình thức nào mới được Luật sư đại diện trình bày cho Cơ quan Nhận diện Malta?

Luật sư đại diện chịu trách nhiệm giới thiệu đương đơn có uy tín, do đó cần đảm bảo rằng Luật sư đại diện hỗ trợ Cơ quan Nhận diện Malta bằng cách chuyển tiếp các báo cáo được in liên quan đến các câu hỏi được thực hiện từ các nguồn đáng tin cậy về Người thụ hưởng tiềm năng và tất cả người phụ thuộc trên 12 tuổi. Các thông tin khác do Luật sư đại diện cung cấp sẽ tạo điều kiện cho Cơ quan Nhận diện Malta thực hiện đánh giá thẩm định đúng mức. Luật sư đại diện phải nhớ rằng họ nên giữ bằng chứng về các cuộc điều tra của mình mà họ phải chịu trách nhiệm.

Câu 5.2: Ở giai đoạn nào Luật sư đại diện cần gửi bằng chứng về “Tìm hiểu thông tin về khách hàng” và các quy trình thẩm định khác?

Chúng phải được nộp trong giai đoạn nộp đơn.

Câu 5.3: Đối với quy trình thẩm định, thẩm định nào sẽ được bắt đầu sau khi các tài liệu của đương đơn và người phụ thuộc đã được gửi đầy đủ, bạn có thể tư vấn về khung thời gian của quá trình thẩm định nói trên không?

Chúng tôi dự đoán rằng toàn bộ quy trình, bao gồm giai đoạn thẩm định, sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng.

6. Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị trong quá trình nộp đơn

Câu 6.1: Tôi có thể tìm thấy danh sách các tài liệu cần phải chuẩn bị trong giai đoạn nộp đơn ở đâu?Một danh sách đã được giới thiệu trong Hướng dẫn về đơn xin và Tài liệu có trên trang web của Cơ quan Nhận diện Malta.

Câu 6.2: Bộ có yêu cầu giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận kết hôn, v.v., ở giai đoạn sau không?

Không. Chúng tôi yêu cầu các tài liệu như vậy ở giai đoạn nộp đơn và chúng có thể được gửi dưới dạng bản gốc hoặc bản sao có công chứng. Các tài liệu này nên được hợp thức hóa Lãnh sự, tùy từng trường hợp. Nếu những tài liệu đó không phải bằng tiếng Anh thì nên dịch sang tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện ở nước ngoài nên được hợp thức hóa Lãnh sự. Các bản dịch được thực hiện ở Malta nên được thực hiện bởi một phiên dịch viên đã đăng ký.

 Câu 6.3: Trong trường hợp đương đơn chưa bao giờ cư trú tại Malta, vẫn yêu cầu chứng nhận hành vi của cảnh sát do Cảnh sát Malta cấp?

Không bắt buộc.

Câu 6.4: Đương đơn có cần nộp bản sao giấy chứng nhận ly hôn, chữ ký và bản sao hộ chiếu của (các) vợ/chồng cũ trong trường hợp có con phụ thuộc không?

Trong trường hợp của một cá nhân đã ly hôn – cho dù là đương đơn hoặc người phụ thuộc đủ điều kiện – giấy chứng nhận ly hôn phải luôn được nộp.

Trong trường hợp đương đơn có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất, không cần phải có chữ ký và bản sao hộ chiếu của vợ/chồng cũ. Trong trường hợp này, đương đơn phải cung cấp một tài liệu tòa án cho thấy rằng đương đơn là người duy nhất có quyền nuôi con.

Tuy nhiên, nếu đương đơn có quyền nuôi con chung (người phụ thuộc), thì sẽ cần phải có chữ ký của vợ/chồng cũ trên Mẫu MRVP 4 và bản sao có chứng thực hộ chiếu của họ.

Trong trường hợp vợ/chồng cũ có quyền nuôi con hợp pháp, đương đơn có thể bao gồm đứa trẻ là người phụ thuộc của mình nếu vợ/chồng cũ ký vào Mẫu MRVP4. Xin lưu ý rằng trong tất cả các trường hợp trên, đương đơn có thể được thay thế bởi vợ/chồng của đương đơn. Nói cách khác, những gì áp dụng cho đương đơn cũng áp dụng cho vợ/chồng của đương đơn.

Câu 6.5: Trong trường hợp trẻ vị thành niên, cần có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Về vấn đề này, bạn có thể vui lòng tư vấn các mẫu đơn đăng ký mà phụ huynh (không phải là một phần của MRVP) ký để đồng ý cho trẻ vị thành niên tham gia MRVP với phụ huynh khác không?

Tài liệu tham khảo đang được thực hiện cho Mẫu MRVP4 – Tuyên bố của người phụ thuộc. Trong trường hợp đương đơn có quyền trực tiếp nuôi con/người phụ thuộc, vợ/chồng của họ không bắt buộc phải ký bất kỳ giấy tờ bổ sung nào. Điều này là không có thành kiến ​​và tuân theo luật pháp quốc gia tại quốc gia nới đứa trẻ sinh ra. Trong trường hợp quyền nuôi con chung, phụ huynh khác phải điền vào Phần C và cung cấp một bản sao hộ chiếu đầy đủ của anh ấy/cô ấy.

Câu 6.6: Nếu đương đơn xác nhận rằng anh ấy / cô ấy nắm giữ cổ phần trong một công ty được niêm yết công khai (PLC) thì các tài liệu của công ty có được nộp cùng với đơn xin không?

Nếu tỷ lệ sở hữu chính của đương đơn vượt quá 25% tổng số cổ phần trong một công ty niêm yết công khai, thì cần phải có tài liệu của công ty.

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta-6

Câu 6.7: Bằng chứng bao gồm tài liệu về địa chỉ cư trú chỉ được yêu cầu cho đương đơn hoặc cho tất cả những người phụ thuộc trưởng thành, bao gồm cả vợ/chồng của đương đơn?

Chúng tôi chỉ cần bằng chứng tài liệu về địa chỉ cư trú chính của đương đơn.

Câu 6.8: Có phải nộp giấy phép cư trú đã hết hạn cùng với giấy phép cư trú hợp lệ trong quá trình nộp đơn xin không?

Không, chỉ có giấy phép cư trú vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn của đương đơn và tất cả những người phụ thuộc cần phải nộp.

Câu 6.9: Bằng chứng nào được coi là thỏa đáng khi chứng minh rằng người phụ thuộc trưởng thành (trẻ em, cha mẹ, ông bà) của đương đơn và tất cả những người phụ thuộc hoặc vợ/chồng đương đơn, không hoạt động kinh tế và họ chủ yếu phụ thuộc vào đương đơn?

Đương đơn phải tuyên bố điều này trong một bản tuyên thệ. Chúng tôi đề nghị rằng bất kỳ bằng chứng tài liệu nào chứng thực tuyên bố này phải được gửi cùng với đơn xin và với bản khai.

Câu 6.10: Trong trường hợp cha mẹ hoặc ông bà của đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn, nhận được một số hình thức thu nhập hưu trí, liệu họ có còn đủ điều kiện để làm người phụ thuộc không?

Có, họ sẽ đủ điều kiện. Tuy nhiên, đương đơn vẫn phải cung cấp một bản khai xác nhận rằng cha mẹ hoặc ông bà được đề cập ở trên là người phụ thuộc của họ.

Câu 6.11: Có mẫu cụ thể nào cho Bản khai phụ thuộc không?

Không, không có mẫu cụ thể. Tuy nhiên, nên sử dụng cách diễn đạt được tìm thấy trong LN288 năm 2015.

7. Các câu hỏi liên quan đến tài liệu hỗ trợ được nộp cùng với các mẫu đơn và MRVP2, MRVP3 và MRVP4

Câu 7.1: Theo Điều 6 (2) (c) – (f) đương đơn phải cung cấp một cam kết để mua hoặc thuê một bất động sản đủ điều kiện, để thực hiện đầu tư đủ điều kiện ở Malta và nộp tổng số tiền đóng góp không hoàn lại. Chỉ cần Tuyên bố trên Mẫu MRVP 1 là đủ hay cần một cam kết riêng được đương đơn thực hiện?

Tuyên bố trong Phần C trên Mẫu MRVP 1 đủ.

Câu 7.2: Điều 6 (2) (f) đề cập đến một chứng chỉ được yêu cầu từ một hệ thống y tế có uy tín đối đáp ứng được yêu cầu Cơ quan Nhận diện Malta. Phần E của MRVP3 có đủ không hay cần một chứng chỉ riêng khác? Ngoài ra, bạn có cần bằng chứng về giấy phép / chứng chỉ được cung cấp liên quan đến quá trình kiểm tra của bác sĩ và xác nhận báo cáo y tế và bảng câu hỏi (Mẫu MRVP3) không?

Có, nó được bao gồm bởi Phần E của mẫu MRVP3. Một bản sao giấy phép hoặc giấy tờ tương tự nên được kèm theo mẫu MRVP3.

Câu 7.3: Tham khảo các tiêu chuẩn và yêu cầu chung được đề cập trong Điều 7 (c) – (h) của Thông báo pháp lý 288 năm 2015, là một số tiêu chí đủ điều kiện cho đương đơn và người phụ thuộc. Vậy nếu đương đơn và người phụ thuộc tuyên bố tuyên thệ trước khi một Ủy viên tuyên thệ xác nhận những gì được liệt kê trong các điều khoản được đề cập trong Điều 7 của thông báo pháp lý nói trên đã đủ hay chưa hoặc có yêu cầu nào khác không?

Phần C trong mẫu MRVP 1 và các phần A hoặc B, nếu có, trong mẫu MRVP 4 là đủ. Không có yêu cầu bổ sung cần thiết trừ khi được chỉ định bởi Đơn vị MRVP.

Câu 7.4: Tuyên bố về Nguồn vốn và tài sản là một trong những tài liệu được yêu cầu – một mẫu hành chính phải được hoàn thành?

Không cần thêm tài liệu vì điều này đã được kết hợp ở mẫu MRVP2. Do đó, thông tin được yêu cầu trong Mẫu MRVP2 là đủ.

Câu 7.5: Vui lòng xác nhận nếu có số tiền bảo hiểm y tế tối thiểu cần thiết cho mỗi đương đơn và người phụ thuộc MRVP?

Số tiền bảo hiểm y tế tối thiểu là € 30.000 (ba mươi ngàn Euro). Điều quan trọng là phải gửi thư chứng thực hoặc giấy tờ tương đương, liệt kê rõ ràng các chi tiết, bao gồm:

 • Danh sách người được bảo hiểm
 • Bảo hiểm tối thiểu cho mỗi người mỗi năm
 • Khả năng chi trả mỗi người mỗi năm bao gồm các nước EU
 • Hiệu lực của bảo hiểm phải tối thiểu là 1 năm, có thể gia hạn
 • Không phải là một chính sách du lịch
 • Bao gồm nhập viện đầy đủ
 • Bao gồm tất cả

Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình định cư Malta-7

Câu 7.6: Chúng tôi đang liên lạc với một số người ở Trung Quốc và họ đã thông báo cho chúng tôi rằng các công chứng viên ở Trung Quốc không công chứng và hợp thức hóa Lãnh sự. Bạn đã gặp phải vấn đề/vấn đề này chưa? Quy trình áp dụng được MRVP chấp nhận là gì?

Có, chúng tôi đã gặp phải sự cố tương tự. Các tài liệu chính thức/giấy chứng nhận có công chứng có nguồn gốc từ Trung Quốc phải được hợp thức hóa Lãnh sự, nghĩa là các tài liệu đó phải được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao Trung Quốc và sau đó phải được Đại sứ quán Malta tại Bắc Kinh hoặc Lãnh sự quán Malta tại Thượng Hải chứng nhận. Một số ứng viên đã thực hiện điều này mà không gặp vấn đề.

Câu 7.7: Điều gì xảy ra nếu đương đơn không thể cung cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy chứng nhận ly hôn khi nộp đơn xin cư trú?

Chúng tôi vẫn chấp nhận đơn đăng ký trong quá trình xử lý, tuy nhiên họ vẫn cần cung cấp các giấy tờ đó hoặc sổ hộ khẩu hoặc những giấy tờ tương tự ở bất cứ nơi nào được phát hành. Cách giải quyết sẽ tùy từng trường hợp.

Câu 7.8: Những tài liệu chính thức nào cần phải gửi và chúng có thể được gửi theo dạng nào?

Tài liệu chính thức bao gồm:

 1. Giấy khai sinh
 2. Giấy chứng nhận kết hôn
 3. Giấy chứng nhận ly hôn
 4. Hộ chiếu
 5. Giấy chứng nhận hành vi của Cảnh sát (Chỉ chấp nhận bản gốc)
 6. Hồ sơ quân sự
 7. Chứng nhận quyền nuôi con

Tài liệu gốc cần phải được hợp thức hóa Lãnh sự bởi cơ quan chính phủ của nước phát hành.

Một bản sao có công chứng của bản gốc được hợp thức hóa Lãnh sự sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu chứng nhận được thực hiện ở nước ngoài, cần có hợp thức hóa Lãnh sự của người chứng nhận. Bản dịch của bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của các tài liệu chính thức này cần phải được hợp thức hóa Lãnh sự nếu được thực hiện ở nước ngoài.

Câu 7.9: Bản tự khai nên nộp dưới dạng ngôn ngữ nào?

Bản tự khai, phải được ký và ghi ngày tháng bởi người thực hiện và phải nộp bản gốc. Bất kỳ bản tự khai nào không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện ở nước ngoài phải được hợp thức hóa Lãnh sự. Các bản dịch được thực hiện tại địa phương không cần phải được hợp thức hóa Lãnh sự mà phải được thực hiện bởi một dịch giả đã đăng ký ở Malta.

Top Ten IMM